עובדה : נציגה וירטואלית מגבירה מכירות

קבלת תנאי שירות

בנוסף לכל הסכם שיש לך או לחברה שלך עם Virtual-chat לשימוש בשירותיה ("הסכם"), השירותים ש- Virtual-Chat  מספקת לך ולחברה שלך הנם בכפוף לתנאים הבאים של שירות ("תנאי שימוש").

חברת Virtual-Chat רשאית לשנות ולעדכן את תנאי השירות בכל עת. תנאי השירות המתוקנים של שירות זה יהיו בתוקף עם הפרסום באתר אינטרנט זה. אנא בדוק את תנאי השירות שפורסמו באתר אינטרנט זה באופן קבוע כדי לוודא שאתה מודע לכל התנאים המסדירים את השימוש באתר אינטרנט זה ובשירותי החברה. כמו כן, תנאים ספציפיים של שירות עשויים לחול על תוכן ספציפי, מוצרים, חומרים, שירותים או מידע הכלול ו/או זמינים באמצעות אתר אינטרנט זה ("התוכן") או עסקות שסוכמו באמצעות אתר אינטרנט זה.

חברת Virtual-Chat שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים או עדכונים בתוכן של אתר האינטרנט או בפורמט שלו או של מוצריה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. חברת Virtual-Chat שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להגביל את הגישה לאתר האינטרנט או לשירותיה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדית.

על ידי גישה ושימוש באתר אינטרנט זה, שימוש בשירותי חברת Virtual-Chat , שימוש במוצרים כלשהם, או גלישה באתר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים הבאים של השירות וכל תנאי השירות הכלולים ו / או המפורטים כאן או כל תנאי שירות נוספים שנקבעו באתר אינטרנט זה ייחשבו מקובלים עליך. אם אינך מסכים לכל תנאי שירות אלה, אתה לא צריך להשתמש באתר אינטרנט זה.

אם אינך מסכים לכל התנאים, המתייחסים לתוכן מסוים (כהגדרתו להלן) או לשירותים שהגיעו באמצעות אתר אינטרנט זה, אז אתה לא צריך להשתמש בתוכן המגיע מאתר זה אם באמצעותו או אם באמצעות אתרים אחרים שהתוכן בהם נלקח מתוך שירות זה.

במקרה של מכירת כל או חלק ניכר מנכסי Virtual-Chat לצד שלישי, ל-Virtual-Chat תהיה הזכות להקצות ולהעביר את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לצד שלישי זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לחברה שלך או בהסכמתך.Virtual-Chat  גם שומרת את הזכות להקצות לכל צד שלישי כאמור, מידע ונתונים שנאספו על ידה תחת מדיניות הפרטיות שלה.

תיאור שירותים

חברתVirtual-chat  מספקת לך או עבור החברה שלך גישה למגוון רחב של תוכנות, שירותים ותוכן, כמו גם מידע באתר שלנו (להלן, "שירותים") כל השירותים האלה כפופים לתנאי שירות, כפי שיעודכנו מעת לעת.

זכויות שימוש בשירותים

זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות קניינית אחרת בתכנים (כולל אך לא מוגבל לתוכנה, שירותים, אודיו, וידאו, טקסט ותמונות) שמורות לחברת Virtual-Chat או מורשים מטעמה. כל הזכויות לתכנים, אם לא הוענקו במפורש, שמורות לחברת Virtual-Chat. אתה מסכים שלא להעתיק, להפיץ, למסגר, להוריד, להעביר, לשנות, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור, להקצות, להפיץ, להנפיק רישיון משנה, לבצע הנדסה הפוכה, או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על האתר, המוצרים או השירותים, למעט כמפורש בהסכם זה.

המשתמש בשירותים השונים כפוף להסכם הישים זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למעט אישור מפורש של חוק או על פי ההסכם שלך עם חברתנו, אתה והחברה שלך לא רשאים לשנות, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור, להפיץ, לשדר, לבצע בפומבי או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על השירותים והתוכן של Virtual-Chat.

הרשמה

אם כל או חלק מהשירותים מחייב אותך או את החברה שלך להרשם עצמאית, אתה והחברה שלך צריכים להשלים את תהליך הרישום על ידי אספקת מידע עדכני, שלם ומדויק כמתבקשים בטופס ההרשמה המתאים. אתה והחברה שלך הינם האחראים הבלעדיים לכל פעילות המתבצעת בחשבונך.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש בשירותים, אתה והחברה שלך לא תשתמשו בשירותים לכל מטרה שאינה חוקית או אסורים על פי ההסכם זה או תנאי השירות או שיכולים ליצור התחייבות לחברת Virtual-Chat . שירותים זמינים להורדה מאתר או דרך אתר אינטרנט זה כפופים להסכם זה או תנאי שירות. גם התוכנה וגם כל תיעוד נלווה אליה הזמינים דרך אתר האינטרנט מוגנים בזכויות היוצרים של חברת Virtual-Chat. למעט כפי שנקבע בהסכם הישים, שהתוכנה זמינה לשימוש על ידי משתמשי קצה בלבד וכל העתקה נוספת, העתקה או הפצה של תוכנות אסורות במפורש. עליך להסכים לתנאים של ההסכם הישים על מנת להוריד או להזמין מוצרים או שירותים מאתר אינטרנט זה.

אתה לא יכול להשתמש, להעתיק, להפיץ, למסגר, לחקות, לשכפל, להוריד, להעביר, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור, להקצות, לשנות, להפיץ, להנפיק רישיון, להנפיק רישיון משנה, הידור, לפרק, ליצור יצירה נגזרת של הנדסה מהופכת, או להעביר את התכנית המורשית, או כל קבוצת משנה של אתר האינטרנט, המוצרים או השירותים שלה, למעט כמפורש בהסכם זה או בהסכם הרישיון למשתמש הקצה הרלוונטי. כל שימוש בלתי מורשה כאמור עלול לגרום להפסקה מיידית ואוטומטית של רישיון זה ועלול לגרום להעמדה לדין פלילי ו / או אזרחי.

ניטור של שירות

השירותים כוללים סימולציה, אינטראקציה ופלטפורמת צ'אט מבוססת אינטרנט.

לחברת Virtual-Chat  אין כל מחוייבות לפקח על השירותים. עם זאת, חברת Virtual-Chat  שומרת לעצמה את הזכות לסקור חומר הנשלח באמצעות השירותים ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

חברת Virtual-Chat  שומרת את הזכות להסגיר מידע, בכל עת, לפי הנחיצות על מנת לשמור על קיום כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, או לערוך, לסרב לפרסם או להסיר מידע או חומר בשלמותו או בחלקו, על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת Virtual-Chat.

לחברה אין יכולת לנטר שינוים בכתובת האתר של לקוחותיה. מקרים של החלפת/ שינוי כתובת מצריכים עדכון מצד הלקוח לשם המשך פעילות תקינה של הנציגה.

חברת Virtual-Chat  אינה שולטת או מאשרת את התוכן, הודעות או מידע הנמצאים ומתקבלים באמצעות השירותים ולפיכך חברת Virtual-Chat  מתנערת ספציפית מכל אמינות הנוגע לתוכן, הודעות או מידע  המגיעים באמצעים אלו.

תנאים והגבלות בשל שימוש לרעה

מבלי לגרוע תנאים והגבלות אחרות, חברת Virtual-Chat  עלולה להגביל, להשעות או להפסיק את השירותים והחשבונות של החברה שלך, לעכב או להסיר את התוכן של החברה שלך, או להשתמש באמצעים טכניים וחוקיים אחרים כדי לעצור אותך ואת החברה שלך מפגיעה, אם ובמידה חברת Virtual-Chat  מאמינה כי הפעילות של החברה שלך יוצרת בעיות, התחייבויות משפטיות אפשריות, או מתנהגת בצורה שאינה תואמת את תנאי השימוש והשירות של חברתנו.

הגבלת אחריות

למרות שנלקחו אמצעים על מנת להבטיח את דיוקו של מידע באתר אינטרנט זה, חברת Virtual-Chat  אינה נוטלת אחריות לכך. כל תוכן מסופק "כפי שהוא" וגם "כמות שהוא זמין". חברת Virtual-Chat בזאת מתנערת מכל מצג או ערבות מכל סוג, במפורש או במרומז, לרבות ללא הגבלה, אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת או עבור הפעלת אתר זה ותוכנו. חברת Virtual-Chat  אינה מתחייבת לגבי האבטחה באתר אינטרנט זה. הנך מאשר שכל מידע שנשלח יכול להיות שיתפס בתמסורת או בכל דרך אחרת. חברת Virtual-Chat  אינה מבטיחה כי אתר האינטרנט או השרתים אשר מבטיחים שאתר האינטרנט יהיה זמין או התקשורת אלקטרונית שנשלחה על ידי חברת Virtual-Chat  חופשיים מוירוסים או כל אלמנטים מזיקים אחרים.

השימוש בשירותים, שימוש הורדה או אחר של כל מוצרים דרך האתר מבוצע על החלטתך, אחריותך והסכמתך, ומזאת מפרש כי אתה תהיה אחראי בלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך, אובדן נתונים, או נזק אחר כתוצאה מפעילות זו. חברת Virtual-Chat  אינה נוטלת אחריות לוירוס מחשבים או קוד תוכנה דומה אחר שיורד למחשב שלך מאתר האינטרנט או מהשירותים והמוצרים המוצעים דרך האתר.  כל הצעה או מידע בכתב או בעל פה, שהתקבל בשם Virtual-Chat או מאתר האינטרנט לא תיצור אחריות כלשהי שאינה מוצהרת במפורש בתנאים.

האתר מכיל הפניות למוצרים ושירותים. כל התייחסות שכזו אין פירושה או מחייבת כי כל מוצר או שירות מסוג זה יהיה זמין בכל עת בכל מדינה מסוימת.

בשום מקרה לחברת Virtual-Chat או לשותפים שלה לא תהיה אחריות לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשים, מיוחד או מקרי (כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן אפשרויות עסקיות, חוזה, הכנסות, נתונים, מידע או מידע עסקי כזה או אחר), על פי כל תאוריה של חבות או החלת אחריות, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר אינטרנט זה או בתוכן, מוצרים, שירותים, דוחות או פעולות של צד שלישי כלשהו או באמצעות אתר זה כל גישה בלתי מורשה או שינוי של שידור שלך או נתונים, כל מידע שנשלח או התקבל, או לא נשלח או לא התקבל, כל כישלון לאחסון נתונים, אובדן נתונים, אובדן או נזק לקבצים, אובדן או נזק לתוכן, בעבור כל השירותים הזמינים דרך האתר שמעוכבים או מופרעים, גם אם לחברת Virtual-Chat נודע לאפשרות של נזקים כאלה.

חברת Virtual-Chat פועלת רבות על מנת לעמוד במסגרות הזמן שהציבה לעצמה והציגה בפני לקוחותיה אך ייתכן שבשל אילוצים תהיה פגיעה בלוחות זמנים אלו. חברת Virtual-Chat תפעל  למתן שירות הוגן וטוב לכלל לקוחותיה לפי תור העבודה אך לא תהיה אחראית בכל צורה לפגיעה כלשהי שתגרם ללקוח בשל עיכוב זה.

חברת Virtual-Chat עושה מאמצים רבים על מנת להבטיח את אמינות וזמינות השירות. עם זאת, מעת לעת יתבצעו עדכוני תוכנה ייזומים ו/או ייתכנו תקלות בגורמי חומרה ותוכנה שיגרמו לאי הופעת השירות באתר הלקוח שאינם בשליטתה. חברת Virtual-Chat תעשה את כל המאמצים על מנת לתקן תקלות אלו להשבת השירות לפעילות מלאה ותקינה במסגרת זמן הגיונית אך לא תהיה באפשרותך לתבוע או לבקש פיצויים בגין פרק הזמן שהשירות לא היה זמין.

חברת Virtual-Chat אינה אחראית על קיום השירות באתר הלקוח, בדגש על פגיעה בקוד שנמסר על ידי החברה למשתמש לשם קיום השירות באתר. בכל בעיה או תקלה על המשתמש לפנות לחברת Virtual-Chat. חברת Virtual-Chat לא תזכה את הלקוח בגין אי הופעת / הפעלת השירות באתר שלו בשל סיבות שלא תלויות בה. הסרת קוד הנציגה ואי הפעלתה באתר אינה מהווה הודעה על סיום ההתקשרות, ראה סעיף סיום התקשרות.

חברת Virtual-Chat שומרת לעצמה את הזכות לשמור נתוני שימוש מהאתר או משירותים הניתנים על ידה על ידי שימוש בעוגיות (cookies). כמו כן, חברת Virtual-Chat שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בשתילת קודים למטרות שיווקיות באתר האינטרנט או בשירותים הניתנים על ידה.

כל תביעה המוגשת נגד חברת Virtual-Chat  הקשורה באתר האינטרנט חייבת להיות מוגשת לחברת Virtual-Chat  בכתב בתוך שנה מתאריך הסיבה לפעולה שהביאה לתביעה.

קישורים לאתרים אחרים

אתר אינטרנט זה עשוי לספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם בשליטתה של חברת Virtual-Chat  לכן חברת Virtual-Chat  לא תהיה אחראית בכל צורה לתוכנם של אתרי אינטרנט אחרים מסוג זה. חברת Virtual-Chat  מספקת קישורים אלה רק לנוחות המשתמש באתר אינטרנט זה, וההכללה של קישורים לכל אתרים הללו אינה מצביעה על תמיכה של חברת Virtual-Chat בתוכן של אתרי אינטרנט כאלה.

מידע שנמסר

כל חומר או מידע שנשלח דרך או בקשר לאתר האינטרנט שלך ("חומרי משתמש") יטופל כחומר לא סודי ולא קנייני, ומייד יהפוך לרכושה של חברת Virtual-Chat ויהיה כפוף לכל מדיניות הפרטיות של אתר אינטרנט זה. חברת Virtual-Chat  עשויה להשתמש בחומרי משתמשים, כפי שייראה לנכון, בכל מקום בעולם, ללא התחייבות לפיצויים, וללא כל זכויות מוסריות, זכויות קניין רוחניות ו / או זכויות קנייניות אחרות לחומרי משתמשים.

חברת Virtual-Chat מתחייבת לא לעשות שימוש מסחרי בפניות לקוחות, לידים, שהגיעו באמצעות אתר האינטרנט של הלקוח המשתמש בשירותיה. עם זאת, נשמרת הזכות לחברת Virtual-Chat לשמור נתונים אלו לטובת מעקב, תמחור, ופיתוחי מערכת עתידיים. כמו כן, לחברת Virtual-Chat תהיה הזכות לחסום את גישת הלקוח למידע זה עם סיום תקופת הניסיון או במקרה של אי עמידה בתשלומים והתחייבויות הלקוח כלפי החברה.

התאמת תוכן ואחריות על התוכן המוצג

חברת   Virtual-Chat מספקת, אך אינה חייבת לספק תוכן מותאם לתחום העיסוק של הלקוח. בעל האתר שפנה לבקשת השירות של חברת Virtual-Chat הינו האחראי הבלעדי על התוכן המוצג באמצעות השירותים של החברה באתר שלו והוא אחראי לאמינות ועדכון הפרטים בו בהתאם. השימוש בתוכן שסופק על ידי חברת Virtual-Chat מותר רק על פי תנאי השימוש הללו ואין לכל אדם, אלא אם קיבל אישור מפורש בכתב על כך, את הזכות להשתמש, להעתיק, להפיץ, למסגר, לחקות, לשכפל, להוריד, להעביר, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור, להקצות, לשנות, להפיץ, להנפיק רישיון, להנפיק רישיון משנה, הידור, לפרק, ליצור יצירה נגזרת של הנדסה מהופכת, או להעביר את התכנית המורשית ותכניה.

תוכן חדש שנוסף על ידי משתמשים לשירות הוא באחריות הבלעדית של המשתמש. המשתמש אחראי לכל הנוגע לתביעות מכל סוג שהן בנוגע לתוכן המוצג, לאמינותו ולעמידה בזכויות היוצרים שלו. חברת Virtual-Chat לא מתחייבת לשמור תוכן זה במערכותיה, על המשתמש לוודא שיש בידו עותק שמור של תוכן זה ואין הוא יכול לבוא בטענות כנגד איבוד מידע ותוכן.

פרטיות והגנה על המידע אישי

ראה מדיניות הפרטיות הנוגעת לאיסוף והשימוש במידע בהקשר לשירותים כאמור.

סיום התקשרות על ידי החברה שלך

אם אתה או החברה שלך רוצה להפסיק את השירותים מכל סיבה, עליך לשלוח בקשה בכתב לסיום ההתקשרות דרך הדוא"ל הבא: [email protected] הבקשה תטופל בהתאם להסכם של החברה שלך עם חברת Virtual-Chat. סיום התקשרות במהלך חודש פעילות (חודש הנמדד על פי כל לקוח בנפרד בהתאם למועד ההתחלה שלו) תתאפשר לאחר תשלום ההתחייבות שלך לחברת Virtual-Chat בעבור השימוש עד אותו תאריך וכמות הלידים ולא פחות מדמי שימוש מינימליים של חבילת הבסיס כולל מע"מ בהתאם למחירי החבילות שסוכמו איתך על ידי חברת Virtual-Chat.

סיום התקשרות על ידי חברת Virtual-Chat

חברת Virtual-Chat שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את גישתך לכל האתר או לשירותים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא.

קישור לאתר האינטרנט

קישור לאתר האינטרנט מותר בתנאי שתעמוד בכללים הבאים. אתה יכול לקשר לדף הבית של אתר האינטרנט או לכל דף אחר באתר האינטרנט. עם זאת, אינך רשאי להשתמש ביצירת קישורים או מסגור. אסור עליך לרמוז, אלא אם התבקש ממך במפורשות, שחברת Virtual-Chat מעודדת חזון כלשהו, נותני חסות כלשהם, מוצרים או שירותים. אסור עליך להשתמש בקניין הרוחני שלנו, כולל אך לא מוגבל, לסימני מסחר, מסחר, זכויות יוצרים ללא אישור בכתב מראש מחברת Virtual-Chat  יתר על כן, אתה מסכים להסיר את הקישור בכל עת, על פי בקשה שלנו.

חוק ישים

תנאי השירות הללו וכל הנוגעים להסכם זה כולל סעיפים שנויים במחלוקת יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקים של מדינת ישראל, מבלי להתייחס לעקרונות של סתירה בין החוקים. אתה מסכים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של מדינת ישראל על כל טענה או עילת התביעה הנובעת או קשורה עם תנאי השירות הללו או באתר אינטרנט זה, ובלבד שבלעדיות כזו אינה חלה משפטית על פעולות יזומות שחברת Virtual-Chat החלה.

חברת Virtual-Chat  לא תישא בכל אחריות ולא לוקחת שום סיכון אם על ידי כל סיבה שמוצר או שירות נעשה זמין באתר אינטרנט זה והינו מפר את החוק הלאומי של כל מדינה שהיא. אלה שהחליטו להיכנס לאתר זה, עושים זאת מיוזמתם, והם אחראים לעמידה בחוקי מדינה לה הם כפופים.

ניתן לשלוח שאלות ל- [email protected] . יש גם להסתכל בהסכם הפרטיות שלנו.